Groengevel

July 2012

Archief voor July 2012

Het stedelijk hitte eiland.

Duurzaam op 12 July 2012

Een stedelijke omgeving met veel bebouwing, harde wegen en pleinen en de daarbij gebruikte harde materialen heeft als gevolg dat de stad wel 4 tot 5 graden warmer is als de omliggende landelijke gebieden. Dit verschil zorgt ervoor dat er boven een stedelijke bebouwing een ‘hitteschild’ ontstaat dat we ook wel een ‘stedelijk hitte eiland’ noemen. Vanuit de ruimte zijn deze stedelijke hitte eilanden boven grote steden als New York, Hongkong of Londen, maar ook boven de Randstad in Nederland, duidelijk waarneembaar.

Omdat de harde gebruikte bouwmaterialen bij zonnestraling verantwoordelijk zijn voor het opnemen en terugkaatsen van warmte, is de grootste potentie in het behalen van de klimaatdoelen dan ook gelegen in gebieden met de hoogste concentratie aan gebouwen. (more…)

Amsterdam en de CO2-uitstoot

Duurzaam, Subsidie-regelingen op 9 July 2012

Om Amsterdam ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor burgers en bedrijven, is een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening essentieel. Het klimaat- en energieprogramma is er onder andere op gericht om:

  • de CO2-uitstoot van de stad te verlagen, en zo bij te dragen aan de landelijke en Europese doelstellingen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Doelstellingen

Amsterdam kent de volgende doelstellingen met betrekking tot de CO2-uitstoot: - 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990; - stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014; - gemeentelijke organisatie CO2-neutraal in 2015.

Daarnaast is er een gemeenteraadsbesluit genomen om vanaf 2015 alleen nog maar klimaatneutraal te bouwen (en tot die tijd 40%), en is het warmte, tenzij   . . . beleid verankerd in de bouwverordening van de gemeente Amsterdam. Zie ook . . . . Uiteraard spelen groene daken hier een belangrijke rol in. Groendak is er klaar voor, u ook?

Vereniging Bouwwerk Begroeners

groengevel op 4 July 2012

Vereniging Bouwwerk BegroenersGroendak is lid van de vereniging bouwwerkbegroeners omdat zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. Dit zijn verkort o.a.:
* verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van daktuinen en gevelbeplantingen
* begeleiden en introduceren van nieuwe geavanceerde producten ten behoeve hiervan.
* organiseren van bijeenkomsten om daktuin en begroeiingen bekendheid te geven.
* opzetten van praktijkgerichte cursussen om de aanleg en het beheer te optimaliseren.
* het tot stand brengen van mogelijkheden om een “waterdicht” contract af te sluiten met beheerder/eigenaren om gerealiseerde groenaanleg te waarborgen.
* uitwisselen van kennis en ervaring van de leden onderling.

Groen is gezond & bespaart

Duurzaam, groengevel op 3 July 2012

Investeren in groen is goed voor gezondheid en het gezondheidsbudget

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van € 65 miljoen op het budget voor de volksgezondheid. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van € 328 miljoen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de economische waarde van investeren in natuur in relatie tot gezondheidszorg. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aannemelijk maakt dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheid van mensen, is het economisch effect daarvan nog nooit eerder berekend.

Depressie en obesitas
Op basis van twee casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt voor heel Nederland. Onderzocht is de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht (obesitas) bij jongeren.  KPMG heeft berekend dat bij 10% meer groen in de wijk, er 130 depressiepatienten minder zouden zijn.

10% meer groen = 15% meer bewegen  kostenbesparing

De bespaarde kosten in zorg en in ziekteverzuim komen op € 800.000. Voor heel Nederland zou dit uitkomen op zo’n € 400 miljoen. Het effect van groen op obesitas is minder goed te kwantificeren, hoewel het effect aannemelijk is omdat kinderen met 10% meer groen 15% meer bewegen.

Onderzoek

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid en een huisarts. Het TEEB-onderzoek gezondheid is mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en is 16 mei 2012 door staatssecretaris Bleker van EL&I naar de Tweede Kamer gestuurd.

TEEB-rapporten 

Het KPMG onderzoek is het eerste in een rij van onderzoeken die het ministerie van EL&I laat doen over de economische waarde van biodiversiteit, de zogeheten TEEB-rapporten (The Economics of Ecosytems and Biodiversity). Het doel van de studies is het verkrijgen duidelijk maken dat het loont om te investeren in groen en om verstandig om te gaan met biodiversiteit. Naast natuur en gezondheid komen er in opdracht van het rijk studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven en Caribisch Nederland. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft het rijk ook een TEEB Stad onderzoek lopen.

Download 

TEEB-rapport: Groen, gezond en productief »   http://wis-studio5.wis.nl/Media/download/8923/TEEB%20natuur%20en%20gezondheid.pdf

bron: degroenestad.nl